2024-04-14

Notice Extra General Meeting in Ilya Pharma AB, May 13

 

NOTICE TO CONVENE AN EXTRA GENERAL MEETING IN ILYA PHARMA AB (publ)/ KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ILYA PHARMA AB (publ)

 

Shareholders in Ilya Pharma AB (publ), corp. reg no 559062-6015 (the ”Company”), are invited to an extra general meeting / Aktieägare i ILYA Pharma AB (publ), org nr 559062-6015 (“Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma

 

Time/Tid Monday 13th of May 2024 at 18.00-18.30 hrs

 

Place/Plats: Dag Hammarskjölds Väg 30, 752 37 Uppsala

 

Right to participate: In order to be entitled to participate in the shareholders’ meeting, the shareholder needs be registered in the share register on the day of the shareholders’ meeting. A shareholder who intends to participate needs to notify the Company no later than on Monday the 6th of May via e-mail at agm@ilyapharma.se. Shareholders who intend to participate by proxy shall see to that the person in question brings a signed and dated power of attorney, and, in case the shareholder is an organization/company, a registration certificate evidencing the right to represent the shareholder in question. The Company provides a power of attorney form. The form is also available at the Company’s website, www.ilyapharma.se.

 

Rätt att delta: För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i aktieboken senast på dagen för bolagsstämman. Aktieägare som avser närvara behöver anmäla detta till Bolaget senast måndagen den 6e maj på e-post agm@ilyapharma.se. Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska tillse att ombudet medför en undertecknad och daterad fullmakt, samt, för det fall aktieägaren är en organisation/företag, ett registreringsbevis utvisande firmateckningsrätt. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ilyapharma.se.

 

Agenda / Dagordning                                                                                  

  1. Opening of the meeting / Öppnande av stämman
  2. Election of Chaiman for the meeting / Val av ordförande vid stämman
  3. Establishment and approval of the voting list / Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Election of one (1) or two (2) people to verify the minutes / Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
  5. Approval of the Agenda / Godkännande av dagordning
  6. Examination whether the meeting has been duly convened / Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Issuance of shares and stock options Issue #7 / utgivning av aktier och tecknings optioner i emission #7
  8. Decision adaptation of the Articles of Association and change in equity / Beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital
  9. Closure of the meeting / Mötet avslutas

 

Annexes/Bilagor

Term Sheet Issue #7 with shares and stock options allocated (confidential and shared separately) / Term Sheet emission #7 med allokerade aktier och teckningsoptioner (konfidentiellt och delas separat)

The Boards statement / Styrelsens yttrande

The Auditors Statement / Revisorns yttrande

 

 

Proposals to resolutions, summary / Sammanfattning av beslutsförslag

 

Item 7 / Punkt 7

The Board of Directors proposes that the general meeting, with the aim of achieving appropriate financing for the Company, decides to allocate the shares and stock options allocated by the Board, on condition that they are approved by an extra general meeting, being this general meeting.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte uppnå ett för Bolaget ändamålsenlig finansiering beslutar att allokera de aktier och teckningsoptioner som tilldelats av Styrelsen under förutsättningen att de godkänns av en extra bolagsstämma, denna stämma.

Item 8 / Punkt 8

Decisions on the allocation of shares and warrants and changes to the articles of association according to the above proposal are presupposed and dependent on each other, which is why the board proposes that the general meeting make a joint decision on the proposals.

The board, or whoever the board appoints, shall have the right to make the minor adjustments that may be required in connection with registration of the decision with the Swedish Companies Registration Office and possibly with Euroclear Sweden AB.

Beslut om tilldelning av aktier och teckningsoptioner och ändring av bolagsordningen enligt ovanstående förslag förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket samt eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

          Item 4 share capital / Punkt 4 aktiekapital

          Current provision / Nuvarande bestämmelse

          The share capital shall be not less than SEK 500 000 and no more than 2 000 000

          Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000

 

          Proposed new provision/ Föreslagen ny bestämmelse

          The share capital shall be not less than SEK 3 000 000 and no more than 5 000 000

          Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 och högst 5 000 000

 

           Item 5 number of shares / Punkt 5 antal aktier

 

          Current provision / Nuvarande bestämmelse

           The number of shares shall be not less than 10 000 000 and no more than 40 000 000

           Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000

 

         Proposed new provision / Föreslagen ny bestämmelse

         The number of shares shall be not less than 60 000 000 and no more than 100 000 000

         Antalet aktier ska vara lägst 60 000 000 och högst 100 000 000

 

The shareholders’ right to information at the general meeting: The board of directors and the CEO shall, upon request by any shareholder, and where the board of directors deems that such information may be provided without significant harm to the Company, provide information in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda. Shareholders can submit questions in advance to the Company, through e-mail to agm@ilyapharma.se.

Aktieägarnas rätt till upplysningar på stämman: Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till agm@ilyapharma.se.

 

The shareholders’ right to supplementary documentation: The board of director’s complete proposals for resolutions as well as other documents according to the Swedish Companies Act will be held available at the Company (Dag Hammarskjölds Väg 30, Uppsala) and at the Company’s website, ilyapharma.se. The documents will also be sent, without charge, to shareholders who so request and inform the Company of their address.

Aktieägarnas rätt till kompletterande dokumention: Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos Bolaget (Dag Hammarskjölds Väg 30, Uppsala) och på Bolagets webbplats, ilyapharma.se. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress.

 

//

 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen / The board of directors’ report referred to in Chapter 13 Section 6 and 14, Section 8 of the Swedish Companies Act

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen får styrelsen i Ilya Pharma AB, org.nr 559062-6015 (”Bolaget”), anföra följande.

The board of directors of Ilya Pharma AB, corp. reg. no. 559062-6015 (the “Company”), submits the following report as referred to in Chapter 13 Section 6 and 14, Section 8 of the Swedish Companies Act.

Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 har följande händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat.

After the submission of the annual report for the financial year 2022, the following events of material significance for the Company’s financial position have occurred.

Förberett kontrollbalansräkning för September med påföljande Extra bolagstämma 24e oktober 2023.

Prepared control balance sheet for liquidation purposes and held a subsequent Extra general meeting October 24 2023.

Minskning av ägande i dotterbolaget Nordic Bioanalysis AB från 100% till 79% per 1a januari 2024, bolaget samägs nu tillsammans med Monsei Förvaltning AB.

Reduced ownership in the subsidiary Nordic Bioanalysis AB from 100% to 79% per January 1st 2024, the company is owned jointly with Monesi Förvaltning AB.

Förberett och lämnat in slutrapport till EIC Accelerator för projektet WHILYAS-2

Prepared and submitted final report to EIC Accelerator for the project WHILYAS-2.

Bolagets finanschef har lämnat sin anställning.

The company’s CFO left his position.

Finansieringsaktiviteter gällande, konvertibler, konvertering, aktier och optioner vilka är föremål för beslut på den aktuella extra bolagsstämman.

A number of activities related to financing including, issuance of convertible notes and conversion, shares and stock options which are the subject of this Extra General Meeting.

Utöver vad som ovan angivits har några händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inte inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 lämnades.

Except as stated above, no other events of material significance for the Company’s financial position have occurred after the annual report for the financial year 2022 was submitted.

Under perioden har bolaget sett över och minskat kostnader, hanterat, avslutat och bytt underleverantörer, tagit in mer arbete internt och även minskat teamet, framför allt med konsulter men även anställda. Under perioden har samarbete med en kontraktsforskningsorganisation avslutats för den kliniska prövningen SITU-HEAL, vartefter goda relationer med de två klinikerna återuppbyggts vilka nu rekryterar patienter. Därmed har bolaget byggt upp kvalitetssystem för Good Clinical Practice (GCP) internt. Två industridoktorander har försvarat sina avhandlingar vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet och data inom antibiotikaresistens och multiresistenta bakterier har tagits fram där en patentansökan har lämnats in och en publikation förbereds. Ett vetenskapligt manuskript för ILP100-Oral för behandling av kolit har accepterats i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift. Bolaget har deltagit i en process med ett större bidrag och utvärderat samgående med två olika listade bolag, utan framgång. Samt deltagit i förhandlingar om licensiering med ILP100-Topikal. Flera viktiga aktiviteter för CMC och ease-of-use for produkterna har genomförts.   

During the period, the company has continued to review and reduced costs, managed-, terminated- and changed subcontractors, directed more work to the internal team, reduced the team, primarily consultants but also employees. During the period the company terminated collaboration with a contract research organization for the SITU-HEAL clinical trial, after which good relations with the two hospitals were rebuilt and patients are now recruited. As a result, a quality system for Good Clinical Practice (GCP) was set up internally. Two industrial doctoral students have defended their theses at the Swedish University of Agricultural Sciences and Uppsala University and data in antibiotic resistance and multidrug-resistant bacteria have been produced, a patent application has been submitted and a publication is being prepared. A scientific manuscript for ILP100-Oral for the treatment of colitis has been accepted in a reputable scientific journal. The company has participated in a process with a significant grant and evaluated a merger with two different listed companies, without success. The company also participated in negotiations on licensing for ILP100-Topical. A number of strategic CMC activities for ease-of-use have been performed.

 

Uppsala den Maj 13 2024 / Uppsala on 13 Maj 2024

 

 

 

 

 

Patricia Grigoleit                                        Laurent Audoly

 

 

 

 

 

Mia Phillipson